من ادای مرد بودن را در می آورم

و تو عاشقم می شوی

می ترسم معشوق تو باشم

پرتگاه بلندیست

چشمان تو