لاابالی چه کند دفتر دانایی را

طاقت وعظ نباشد سر سودایی را

عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست

یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را

گر برانی نرود ور برود باز آید

ناگزیر است مگس دکه حلوایی را

saadi14v.jpg