روز اول که سر زلف تو دیدم

گفتم که

پریشانی این سلسله را آخر نیست