به باران دل نبند

             که هر چهار فصل

   دیوانه‌ات خواهد کرد

          اگر ببارد از شوق

   اگر نبارد از دلتنگی