نمی دانم کدام روز در پشت کدام حصار بلند

کودکی ام را جا گذاشتم!

کسی آن سوی حصار نیست

کودکی ام را دوباره به طرفم پرتاب کند؟