برگ در هنگام زوال می افتد

 میوه در هنگام کمال

بنگر که چگونه می افتی

چون برگی زرد یا سیبی سرخ