تا مست نباشی نبری بار غم یار

آری شتر مست کشد بار گران را

زین دست که دیدار تو دل می‌برد از دست

ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را

saadi13v.jpg