آدمی ساخته افکار خویش است

فردا همان خواهد شد که

امروز می اندیشیده است