صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

           دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

            ما را ز جام باده گلگون خراب کن

    خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد 

                گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن