گاه می اندیشم

  خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟  

            آن زمان که خبر مرگ مرا           

  از کسی می شنوی روی زیبای تو را

کاشکی می دیدم

 شانه بالا زدنت را

بی قید

 و تکان دادن دستت که

  مهم نیست زیاد

  و تکان دادن سر را که 

 عجب! عاقبت مرد؟

  افسوس...

 کاشکی می دیدم

 با خود می گویم

 چه کسی باور کرد

 جنگل جان مرا

  آتش عشق تو خاکستر کرد؟