هرگز به خاطر اشتباهات گذشته ات

خودت را سرزنش نکن

گاهی برای بزرگ شدن یا باید

سرت به سنگ بخورد یا

سرت را به سنگ بزنی