ره آسمان درونست پرعشق را بجنبان

پرعشق چون قوی شد غم نردبان نماند

تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ست

چو دو دیده را ببستی ز جهان، جهان نماند