به حرفهای دیگران درباره

 خودت بها نده خودت  

ببین که هستی

 کجا هستی و

  لغزش هایت کدامند