من تماشاگر تصویر توام ماه منیر

           این چنین هیچ نبودم به تماشای کسی

  تو تمنای من و یار من و جان منی 

          پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی