به بچه های خود بیاموزیم

از انسان بودن خود لذت ببرند

نه از آنچه برای دیگران لذت بخش است