عشق را عاشق شناسد

زندگی را من

من که عمری دیده ام

پایین و بالایش