همه اتفاقات خوب برای انسانهای مثبت اندیش می افتد

انسانهایی که زیبا فکر می کنند با دیگران با

محبت رفتار می کنند شکرگزار هستند

خودشان را دوست دارند و به

زندگی لبخند می زنند