زعشق آغاز کن 

تا نقش گردون را بگردانی

که تنها عشق سازد

نقش گردون را دگرگونش