دیگران را اگر از ما خبری نیست

چه غم

  نازنینا  تو چرا بی خبر از

ما شده ای