شاد بودن تنها

انتقامی است که می توان

از زندگی گرفت