پیروزی آن نیست

که هرگز زمین نخوری

پیروزی آن است

که بعد از هر زمین خوردن برخیزی