شربتی تلختر از زهر فراقت باید

تا کند لذت وصل تو فراموش مرا

saadi11v.jpg