می‌شود زیبا دید، می‌شود زیبا خواند

  می‌شود زیبا گفت

  شرط آن است که زیبایی را بنشانیم

  پس پنجره‌ی دیده‌ی خویش