وقتی صحبت ازمشک می شود

زمین بغض می کند

آسمان اشک می شود...