وه چه زیبا بود اگر پاییز بودم

            وحشی و پر شور ورنگ آمیز بودم