پاییز تصویری رؤیایی و زیباست

مانند افسون است مانند یک رؤیاست

با برگ می ‌رقصد با باد می ‌خندد

در بازی ‌اش با برگ او چشم می ‌بندد

تا می ‌شود پنهان برگ از نگاه او

پاییز می ‌گردد دنبال او هر سو

مانند یک کودک خوب و دل انگیز است

یا بهتراز این‌ها پاییز، پاییز است