بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا

فقط یک امروز وجود دارد 

امروز را از دست نده