هرگز اجازه ندهید ترس شما

را به بی تفاوتی

سوق دهد