می رقصند برگ های پاییزی در

شوق عبور

از عطر پیراهنت وقتی با صدای

قدم هایت

آشنا می کنی کوچه را