دلم یک روستا می خواهد آرام بی صدا

که فقط گاه گاهی صدای غارغار کلاغ ها

سکوت ممتد آن را بشکند

یا خش خش برگهای پاییزی در میان امواج باد

و عصرها دم غروب سمفونی زنگوله ها