مرا یک برگ خیس بکش

با ترک های نارنجی

یا اناری که دلش خون است

پاییز

ادامه ی دلتنگی های مجنون است...