راز هر فصل را

میوه هایش جار می زنند

آنچنان که راز پاییز پیراهن تو را

خرمالوهایی گس