می‌گریزیم از هم

سبک و سوخته برگی شده‌ایم

در کف باد هوا چرخنده

از کران تا به کران