سهم باد و بارانند

برگ و شاخه‌های خشک

آبروی پاییزند

این انارهای سُرخ