یک روزی که خوشحال تر بودم

یک نقاشی از پاییز می گذارم

که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست

زندگی پاییز هم می شود

رنگارنگ از همه رنگ

بخر و ببر