برگ هاى زرد و نیلى و بنفش

          عطرهاى سبز و آبى و کبود

نغمه هاى ناشنیده ساز مى کنند

            بهتر از تمام نغمه ها و ساز ها