دیوانگی ست 

ولی پای تو که در میان باشد 

من عاشق دیوانگی ام 

عاشق تمام بستنی های شاه توتی کافه خورشید.. 

عاشق راه رفتن روی جدول های خیابان .. 

امروز تمام فال های پسرک سر چهار راه را خریدم ... 

راستی هنوز هم پرنده ها را در قفس نگه می داری ؟ 

من دلم برای قناری هایمان تنگ شده 

برای آهنگ اقیانوس 

برای تو... خود واقعی ات 

نه این غریبه ای که وانمود می کند 

من برایش مهم  نیستم ...