پائیز فصل اوج خوشبختی زیباترین نگین

نگاه منتظر برگ روی زمین

فروردین و مهر فصل چنار

این طرف فصل رویش

آن طرف افول بهار

پائیز یعنی تنپوش

زیبای من

پائیز یعنی شوق

پر کشیدن

از زندان من