میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ 

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ

این بود زندگی!؟

hoseinpanahi1v.jpg