چه زیباست که چون صبح  پیام ظفر آریم

 گل سرخ  گل نور ز باغ سحر آریم 

   چه زیباست چو خورشید  دُرافشان و درخشان

   ز آفاق پُر از نور جهان را خبر آریم 

همانگونه که خورشید  بر اورنگ زر آید

خرد را بستاییم  و بر اورنگ زر آریم 

بیایید، بیایید ازین عالم تاریک

دل‌ افروزتر از صبح جهانی دگر آریم