غبار آینه را می زداییم

سر بر شانه های پاییز می گذاریم

چه ماجرای لطیفی است

میانسالی بی ویرایش و بی دلهره ما در آینه

وقتی که هر دو تا همیشه

آینه دار یکدیگریم