زندگی شهد گلی ست

که زنبور زمان می مکدش

آنچه می ماند عسل خاطره هاست