از ما مجوی

بلندی پرواز زان که ما

چون شاخ گل

   به فصل خزان بال بی پریم