جمال سرخ ‌گل در غنچه

پنهان است ای بلبل

سرودی خوش بخوان کز

مژده صبحش بخندانیم