سر زد به دل دوباره غم

کودکانه ای

آهسته می تراود از این غم

ترانه ای

باران شبیه کودکی ام پشت

شیشه هاست

دارم هوای گریه خدایا بهانه ای