زندگی مانند یک قطره

عسل است

هر کس به اندازه خورد

لذتش را برد

و هر که در آن غوطه ور شد

هلاک گردید