تمام گلهای باغچه ام را به چارقدی بخشیدم

که قرار بود ماه بر سرش کند

مادر تو زود رفته بودی

یا من دیر رسیدم