دلی دارم و حسرت درناها

و به هنگامی که مرغان مهاجر

در دریاچه ی ماهتاب پارو می کشند

خوشا رها کردن و رفتن خواب دیگر

به مردابی دیگر خوشا ماندابی دیگر

به ساحلی دیگر به دریایی دیگر