نباید منتظر ماند باید از آنچه که

داریم لذت ببریم نه آنچه

آرزویش را داریم