فصل باران است بارانی شویم

از درون جوشیم و طوفانی شویم

بوی خاک و بوی نمناک چمن 

کیف دارد زیر باران تر شدن 

 در تمام قطره ها تکثیر شو  

زیر باران خدا تطهیر شو